120.000

Lõi lọc nước

Màng lọc sợi len-02

80.000

Lõi lọc nước

Màng lọc UDF 65mm

100.000